FDS-Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky určené pro prodej vstupenek na odbornou konferenci FORUM DŘEVOSTAVBY 2022 realizovanou organizátorem Stanislavem Müllerem, DiS. Součástí podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní podmínky vydává Stanislav Müller, Ke Skalce 305, 267 42 Broumy; IČO: 61686611, DIČ: CZ7710010605; Zapsaný Městským úřadem Beroun, č.j. ŽIVN/1597/2010/Krá/3, dále také “Organizátor”. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na odbornou konferenci FORUM DŘEVOSTAVBY 2022, konající se 1.-2. prosince 2022 v hotelu Jezerka.
 2. PRODEJ VSTUPENEK
  1. Organizátor publikuje/podává prostřednictvím svých webových stránek www.ForumDrevoStavby.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou odbornou konferenci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), se nepoužije.
  2. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek.
  3. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Organizátora, dostupného ze stránek www.ForumDrevoStavby.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen “Objednávka”). Přijetím Objednávky Organizátor vstupenku Navrhovateli zarezervuje.
  4. Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud s Navrhovatelem domluvíme některé podmínky prodeje odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.
  5. Reklamace. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Navrhovatel je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky zkontrolovat správnost údajů jednotlivých přihlášených účastníků. Na základě okamžité reklamace Navrhovatele budou chybné údaje účastníků opraveny. Účastníka lze na žádost změnit – žádost o změnu účastníka (převedení na náhradníka) je možno bezplatně podat nejpozději dne 14. listopadu 2022.
  6. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Organizátorem, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Organizátora na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.
  7. S ohledem na charakter vzdělávací odborné akce a cenu vstupenky se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.
  8. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou, platební bránou, nebo převodem z účtu na základě vystavené proforma faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 5 dnů od data vystavení faktury. Po uhrazení ceny dle pokynů objednávkového systému zašle Organizátor Navrhovateli potvrzení platné registrace e-mailem.
 3. CENA VSTUPENEK
  1. Cena jedné vstupenky je 3 500 Kč bez DPH (ubytování na sdíleném pokoji s dalším účastníkem konference. Cena jedné vstupenky s vyžadovaným jednolůžkovým obsazením pokoje je 4 700 Kč bez DPH. Cena jedné vstupenky bez ubytování je 2 700 Kč bez DPH.
  2. Cena vstupenky zahrnuje (v případě varianty bez ubytování nezahrnuje ubytování):
   1. vstup do přednáškového sálu po oba dva dny,
   2. vstup na workshopy (do naplnění kapacity 20 osob),
   3. ubytování vč. snídaně ve čtyřhvězdičkovém hotelu Jezerka (v případě naplnění kapacity hotelu též v depandancích hotelu Jezerka,
   4. občerstvení o přestávkách mezi přednáškovými bloky,
   5. oběd první i druhý den, večeře v první podvečer,
   6. vstup na společenský večer s občerstvením formou rautu,
   7. vstup na zábavnou besedu v rámci společenského večera,
   8. přístup k videozáznamům přednášek z konference, po dobu nejméně jednoho roku,
  3. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.
  4. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci má Účastník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Organizátora nejpozději do 14. listopadu 2022. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka (převedení na náhradníka) podle čl. 2., e/. těchto obchodních podmínek.
  5. Součástí vstupenky je dále časově omezené právo přístupu do interní databáze videozáznamů z výše specifikované vzdělávací akce, tj. z ročníku 2022.
  6. Součástí vstupenky na akci je dále oprávnění k bezplatnému vstupu na každý z workshopů pořádaných v rámci výše specifikované akce. Workshopy probíhají souběžně s přednáškami v hlavním přednáškovém sále. Kapacita jednotlivých workshopů je omezena, po vyčerpání kapacity oprávnění k účasti na workshopu zaniká bez náhrady. 
 4. OSOBNÍ ÚDAJE 
  1. Na zákazníky a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek. 
 5. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 
  1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. října 2022 a vztahují se na koupi vstupenek na konferenci FORUM DREVOSTAVBY 2022. Následně mohou být podmínky nahrazeny novým zněním. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad ochrany osobních údajů, které zůstávají účinné samostatně i nadále.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  1. Závazky Organizátora vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
  2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. 3 těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  4. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář