GDPR – Akce FORUM

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, mimo jiné, doplňují Obchodní podmínky, které se týkají konference FORUM DŘEVOSTAVEB a festivalu GRILL FORUM.

 1. Základní ustanovení
  1. Pro potřebu těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
   1. Organizátorem organizátor Stanislav Müller, Ke Skalce 305, 267 42 Broumy; IČO: 61686611, DIČ: CZ7710010605; Zapsaný Městským úřadem Beroun, č.j. ŽIVN/1597/2010/Krá/3, email: , internetové stránky www.ForumDrevostavby.cz,
   2. Uživatelem se v těchto zásadách rozumí Účastník a Zájemce,
   3. Účastníkem zákazník, který se zúčastnil předchozích konferencí organizovaných Stanislavem Müllerem nebo odeslal objednávku vstupenky a projevil tak zájem se konference Forum Dřevostavby a festivalu Grill Forum zúčastnit,
   4. Zájemcem je návštěvník webových stránek, který se konferencí organizovaných Stanislavem Müllerem prozatím nezúčastnil.
  2. Organizátor organizuje konference zaměřené na obor stavebnictví pravidelně, včetně souvisejících vzdělávacích akcí (např. workshopů). Tyto zásady se věnují konferenci s názvem Forum Dřevostavby (dále také jen FDS) a festivalu Grill Forum (dále také jen GF).
  3. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může Organizátor upravovat i doplňovat. O každé takové změně (týká se zásadních změn, které se přímo a výrazně dotknou Uživatele) e-mailem informuje Uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 2. Ochrana osobních údajů
  1. Na Uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky vstupenky, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek, dochází ke zpracovávání osobních údajů Organizátorem nebo třetími osobami, které Organizátor pověřil zpracováním. Vždy v souladu s těmito zásadami.
  3. Organizátor zpracovává výhradně osobní údaje získané od Uživatele. Uživatel poskytuje Organizátorovi údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální, týkající se výhradně jeho osoby. Pokud Uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.
  4. Organizátor může nakládat s těmito údaji – jméno a příjmení, název společnosti, fakturační adresa včetně IČ, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail) a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy.
  5. Jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČ, adresa bydliště a adresa elektronické pošty (e-mail) jsou u Účastníků zpracovávány za účelem plnění smlouvy (vyřízení objednávek, administrativy ohledně návštěvy akcí včetně dotazů Účastníků, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se FDS a GF). E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Organizátora (informování o událostech týkajících se FDS a GF nebo partnerských událostí v oboru dřevostaveb včetně vzdělávání, např. informační portál ForumDrevostavby.cz apod.).
  6. Osobní údaje dle předchozího odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením objednávky po dobu 1 roku odpovídajícího promlčecí době v případě zpracovávání za účelem plnění smlouvy a po dobu konání vzdělávacích konferencí FDS a GF, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu Organizátora.
  7. Organizátor dále zpracovává osobní údaje Zájemců za účelem zasílání informací a novinek e-mailem o FDS a GF nebo partnerských událostech a vzdělávání v oboru dřevostaveb, např. ForumDrevostavby.cz apod., a to poté, co Zájemce projevil zájem a udělil k tomuto souhlas vyplněním svého e-mailu na webu www.ForumDrevostavb.cz nebo www.DrevoPortal.cz. Novinky jsou zasílány po dobu, kdy udělený souhlas trvá. Z odběru newsletteru má Zájemce možnost se kdykoliv odhlásit klinutím odhlašovací odkaz v zápatí každého e-mailu.
  8. Udělený souhlas platí také pro Organizátorem pověřené zpracovatele.
  9. Organizátor má povinnost poskytovat Uživatelům co nejrelevantnější informace o akcích FDS a GF. Proto může využít jejich IP adresu prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webu a Uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu Organizátora a na základě uděleného souhlasu.
  10. Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání Organizátor osobní údaje ihned zlikviduje.Uživatel bere na vědomí, že Organizátor vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá Uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
  11. Uživatel bere na vědomí, že Organizátor využívá cloudové řešení Microsoft Office 365 od společnosti Microsoft. Společnost Microsoft využívá smluvní doložky odpovídající evropským předpisům o ochraně osobních údajů. Organizátor vždy nechává údaje o svých Uživatelích na úložiště v rámci Evropské unie. Nedochází k předání do třetích zemí.
  12. Organizátor dále využívá služby Pohoda (účetní program), WordPress (správa webových stránek) a Google Analytics, jejichž provoz je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Nahodile může využívat další služby, vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.
  13. Po odsouhlasení můžou být do Uživatelova zařízení ukládána cookies především za účelem funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení služeb a zjišťování Uživatelových preferencí, a získané údaje předávány službám Seznam, Google a Facebook.
  14. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.
  15. V případě, že by se Uživatel domníval, že Organizátor nebo některý ze zpracovatelů (2. l., m.) prováděl zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Organizátora o vysvětlení a to e-mailem na adresu ,
   2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu (2. e) a požadovat e-mailem na adrese , aby Organizátor zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Organizátor o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li Organizátor námitce (do 30 pracovních dní), má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  16. Uživatel může kdykoliv Organizátora požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů a to e-mailem na adresu .
  17. Uživatel vždy vyrozumí Organizátora o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Organizátora i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.
  18. Účastník zároveň uděluje souhlas se zveřejněním fotografií z akcí FDS a GF zachycujících jeho osobu, a to na sociálních sítích, internetových stránkách Organizátora a ve foto nebo video galerii Organizátora.
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce Organizátora realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Organizátorem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
  2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 21. 6. 2022.

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář