VODOTĚSNÉ ZABUDOVÁNÍ OKNA

Podíváme se na slabé místo mnoha staveb. Otvorové výplně narušují těsnost obvodového pláště a naším úmyslem by mělo být zajištění stejné těsnosti, jakou má neporušený plášť stavby. Abychom to dokázali, musíme vědět, kde jsou ta nejslabší místa…

Kompletní přepis přednášky:

NOVÁ ZJIŠTĚNÍ V TĚSNOSTI OKEN A DVEŘÍ PROTI PŘÍVALOVÝM DEŠŤŮM

00:35 …Zabývali jsme se otázkou, jak vznikají takovéto škody, které tu máme zobrazeny, a jakým způsobem působí na strukturu dřeva.

01:00 …Tyto škody vznikají průnikem vody, to jste si asi všimli, a my jsme se zabývali otázkou, jak přesně vniká voda do těchto konstrukcí.

01:25 …Není to žádná jednoduchá otázka, protože na této konstrukci se podílí poměrně mnoho lidí. Jsou to jak vidíte zhotovitelé domů, plánování a provádění prací, výrobci oken, výrobci parapetů a výrobci zateplovacích systémů.

01:57 …My jsme provedli monokauzální zkoušky stavebních prvků. Nad tím slovem „monokauzální“ jsme si trošičku s mou kolegyní lámaly hlavu, protože jsme původně nevěděly, co tím Stefan myslí. Monokauzální znamená jednoznačná, ovšem v tomto případě to znamená, že se chceme zabývat jednoznačnou souvislostí, proč vlastně vzniká netěsnost v okenních otvorech, co znamená netěsný, jestli je omítková spára těsná nebo netěsná a jak dalece jsou těsné stavební prvky oken a parapetů.

02:55 …Za prvé jsme vůbec chtěli zodpovědět, co je to omítková spára. Omítkovou spáru jsme označili na tomto obrázku červeně. Zabývali jsme se tím, že omítková spára odděluje omítku od veškerých dalších stavebních prvků.

03:30 …Celkem bylo odzkoušeno 12 vzorků. Zezačátku těchto 12 vzorků bylo uděláno pomocí stavebního otvoru a pomocí laminátových desek Resopal. Vidíte, že místo okna – zatím – byla vsazena deska Resopal. Tyto vzorky se liší tím, že na levé straně je to běžný „board-profil“, který se používá v dřevostavbách. Tento „board-profil“ není běžně dotažený až do konce toho „účkového“ profilu. Na pravé straně jsme chtěli ukázat imitát kamenného parapetu, kde většinou u zděných staveb bývá zbytková voda – v tom pravém rohu.

04:54 …Jak už jsem uvedla, v podstatě jsme okno jako takové vynechali, použili jsme pouze okenní otvor a do okenního otvoru jsme osadili desku tak, abychom mohli prozkoumat tím slovem „monokauzálně“, tzn. jednoznačně, pouze vliv omítkové spáry.

05:30 …Co bylo přesně předmětem zkoušky? Určitě si to můžete teď přečíst – myslím, že Stefan byl poměrně rychlý. V každém případě ta komprimační páska u toho prvního obrázku je přímo naražena na rám. U toho druhého obrázku je páska v rohu okna se smyčkou tak, jak by se to mělo správně provádět. Na třetím obrázku je začišťovací lišta v kombinaci s komprimační páskou. Čtvrtý obrázek komprimační páska v kombinaci se zajišťovací lištou, ovšem rozdíl mezi třetím a čtvrtým obrázkem je ten, že na třetím obrázku  byla nejdřív vložena začišťovací lišta a pak komprimační páska a na tom čtvrtém to bylo obráceně. Na pátém obrázku vidíte špatně položenou pásku a na šestém „board-profil“ s odskočeným napojením.

07:00 …Určitě můžeme dopředu říct, že ten první obrázek tak aby se komprimační pásek nějakým způsobem zbytečně natahoval, tak to určitě není dobré řešení, správné řešení je ta druhá varianta.

07:36 …Zde bychom měli vidět výsledky těch našich zkoušek. Vždy v rohu okna je vidět, kolik Pascalů to jednotlivé provedení vydrželo. Čím vyšší číslo kPa, tím lepší nebo tím vodě odolnější, srážkám odolnější je to provedení.

08:23 …Tam, kde Stefan ukazoval na těch 150 Pa, tam byl nainstalován příliš krátký komprimační pásek.

08:45 …To jsou přesně tato místa, kde páska nebyla dokonale instalována a montována a v těchto místech dochází k popsaným škodám.

09:10 …Tady ještě jednou fotka, kde to opět nebylo správně namontováno a samozřejmě to muselo mít za následek průnik vlhkosti do konstrukce.

09:38 …Zde jsou tedy výsledky. Většina těch montážních postupů byla v podstatě úspěšná – hlavně tedy správná montáž se smyčkou a potom i naražení toho komprimačního pásku.

10:10 …Toto je důležitá informace pro Vás, pokud se bude jednat o napojení oken a parapetů, tak by se mělo postupovat exaktně tak, aby nedocházelo ke škodám.

10:35 …Druhý díl monokauzální zkoušky se týkal přímo oken – tedy zabudovaných oken a zabudovaných okenních parapetů. Tzn. v této zkoušce už nehraje žádnou roli zabudovaná deska za, ale přímo kombinace okna a parapetu.

11:04 …I toto jsme exaktně zkoušeli a provedli jsme na vnitřní straně okna takový malý parapet, abychom mohli zachytávat vodu, která se dostává při přívalových srážkách dovnitř.

11:36 …V tomhle bodě bych Stefana trošku předběhla, protože to je poměrně důležité. Tady jsme na vnější straně veškeré napojení spár ještě navíc oblepili, abychom dosáhli co nejexaktnějšího výsledku. Tzn. ta voda, ta vlhkost má možnost vnikat jenom mezi spodní částí okenního rámu a mezi parapetem.

12:23 …Na tom druhém obrázku vidíte, že na vnitřní straně jsme nainstalovali takový malý žlábek, abychom mohli měřit odtékající vodu.

12:40 …Zkoušeli jsme to exaktně proměřit. Na té stupnici vlevo je množství vody v gramech, dole je uvedena časová osa po 5 minutách a zvyšující se tlak, který působil na ta exponovaná místa.

13:19 …Tohle je výsledek. Celý test trval jednu hodinu a po jedné hodině opravdu poměrně velké množství 1,7 l vody vniklo konstrukcí mezi parapetem a rámem dovnitř okna.

14:00 …To je vysoká hodnota. Já musím říct, že Stefan předtím říkal, že je to samotné překvapilo, když tyto testy dělali. Není to proto, že by jakékoli okno bylo špatné. Testovali to na několika výrobcích, na vícero výrobcích oken. Tam je taková malá konstrukční chyba, kterou se bohužel výrobci oken zatím nezabývají, takže jak říkám, poměrně hodně je to překvapilo, protože se přece jenom jedná o velké množství vody, přibližně dvě litrové lahve.

14:45 …Co je docela zaujalo, je to, že i přes to, že tam na začátku na těch prvních 15 minutách nedocházelo k žádnému tlaku, nesimuloval se žádný tlak těch přívalových srážek, tak i přes to vniklo 300 ml vody dovnitř.

15:20 …Určitě se ptáte, kudy se ta voda dovnitř dostává. Na to jsme se podívali úplně přesně. Zde vidíte průřez plastovým oknem, plastovým rámem, s hliníkovým parapetem a s napojovacím profilem. Odvod vody je tady simulován těmi zelenými šipkami. Problematická místa Vám nyní ukáži. Na začátku je sice minimální, ale přesto velice důležitá mezera mezi parapetem a okenním rámem. Tohle je montážní otvor, kterým může vnikat – je to pro to určené, aby vnikala voda dovnitř. Tady je to ještě jednou z blízka. Je to v podstatě kanálek, který prochází celou spodní částí okna. Zde existují ještě malé oblasti, kde se také může zdržovat voda. Samozřejmě ten průnik vody může nastávat i v místě prošroubování. Zkoušeli jsme se zabarvenou vodou, kterou jsme na tato prošroubovaná místa umístili, jestli bude pronikat někam dále do konstrukce, a jak Stefan ukazoval, tak bohužel proniká po těch šroubech dovnitř té konstrukce dále, kam by se normálně dostat neměla. Také velice často bývají ta okna prošroubována seshora až dolů do konstrukčního prvku.

18:38 …Také těsnění nebývá úplně všude perfektní, takže i tam může vnikat voda. Tady vidíte i prošroubování spodního profilu směrem nahoru do okna a i v tomto případě po tom může voda vnikat směrem dolů do konstrukce. Ještě obrázek utěsnění. Zajímala nás konvekce vlhkosti, která se za určitý čas v tom okenním rámu odehrála.

19:50 …Výsledkem těchto zkoušek bylo jednoznačně to, že okna – minimálně plastová okna – jsou netěsná. Nejedná se o jeden typ oken, ale opravdu o všechny typy oken, která jsou takto konstruována. Alespoň v našem případě bylo lokalizováno osm míst průsaků.

20:33 …Ale my jsme zjistili, že pokud ta fasádní spára je správně provedena, tak je těsná proti přívalovým dešťům. To si myslím je poměrně pozitivní zpráva, směrem k dřevostavbám.

20:52 …Ještě bych chtěl tady ukázat, že ty zkoušky, které jsme dělali, jsme dělali v certifikovaném ústavu. Děláme ale i velké množství vlastních zkoušek, poměrně jednoduchých. Tady na tom obrázku jak ukazoval Stefan, pracujeme s postřikovačem trávy, kde necháme působit proud vody. Na druhé straně poměrně jednoduchou metodou máme odvodňovací kanálek, tzn. na té vnitřní straně měříme, kolik vody tímto okenním otvorem s rámem projde.

22:05 …Většinou děláme tyto pokusy s obarvenou vodou tak, abychom zjistili, z jakých otvorů nebo v jakých místech tato voda odchází ven. Toto je vlastně vnější část parapetu. Jak vidíte tam jsou dva odvodňovací otvory, které jsou určené na odvod vody, což by mělo být v pořádku u toho okna. My jsme tento rám poté rozřízli a tam, kde ukazoval Stefan poprvé, tak v této části měla voda vnikat dovnitř a tam, kde ukazoval podruhé, měla voda rámem odcházet ven. Ale nachází se zabarvená voda i ve spodní části rámu, i když tam žádná vlhkost, žádná voda vniknout neměla.

23:40 …To znamená, že v tom okně se nachází nějaká místa, která tu vodu do spodní části propouští.

24:00 …Tady je okno z vnitřní části s fólií, která je nalepená zespoda přímo na to okno. Tady je vidět, odkrýváním toho rohu, že probarvená tekutina se dostává i do té „podvany“ pod tím okenním prostorem.

24:50 …Teď pro Vás mám dva filmy – první film: Tady shora je spára. A my vidíme, že ve chvíli, kdy jsou přívalové deště, tak ta voda se poměrně dobře dostává do této konstrukční spáry přímo v rámu okna.

25:35 …A druhý film: Díváme se zvenku na to okno, tam je pouze malá spára. V tu chvíli, když prší, vidíte, kolik vody se do toho okenního rámu dostává. Díky tomuto malému otvoru se dostává poměrně hodně vlhkosti dovnitř a způsobuje velké škody.

26:20 …A proto je důležité, aby u parapetu okna byla zabudována vanička z fólie, která dokáže tuto vodu, která pod parapet vnikne, bezpečně z konstrukce odvést, směrem ven.

26:54 …Tohle řešení máme u Intherma a rádi Vám ho ukážeme. Pokud byste chtěli přesně vidět, tak u nás na stánku máme maketu. Můžete se za námi přijít podívat. Přesně Vám ještě ukážeme, o jaké otvory v okenních rámech se jedná a jak veškeré tyto zkoušky fungují. Děkujeme Vám za pozornost a za Váš strávený čas.

IZOTEM s.r.o.
IČ: 26072793
www.izotem.cz

Jiří Podlipský
jednatel
+420 381 212 001

Obchod a poradenství:
Andrea Podlipská
+420 603 416 623


Pavla Romanová
+420 603 486 815

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář