STAVEBNÍ PŘÍRUČKA

Čas od času potřebujte nějaký údaj, hodnotu, jednotku, prostě informaci, která se skrývá v některém stohu s nakupenými normami. Autoři do téhle publikace vytáhli maximum takových údajů, které by se Vám pro denní praxi mohly hodit…

Publikace je přehledně strukturovaná, takže snadno a rychle najdete to, co potřebujete. Jen si nezapomeňte pravidelně dokupovat aktualizovaná vydání. My vám z knihy přinášíme malý slovníček pojmů…

KAPITOLA 5.3 – ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

5.3.1 Pojmy a definice

Zdroj: Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.)

Energetická náročnost (PENB)

Vypočtené množství energie nutné pro pokrytí budovy potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

 Technický systémem budovy

Zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů.

 Kotel

Zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce.

Klimatizační systém

Zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distri buci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy.

Jmenovitý výkon

Nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrob­cem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem.

Ucelená část budovy

Podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samo ­statnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

Celková energeticky vztažná plocha

Vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Obálka budovy

Soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.

Budova s téměř nulovou spotřebou energie

Budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Nákladově optimální úroveň

Stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která ve ­de k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu.

Obnovitelný energetický zdroj

Energetický využitelný zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy.

Druhotný energetický zdroj

Energetický využitelný zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie a při likvidaci odpadů.

Zdroj: Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

Referenční budova

Výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitř ­ního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejný ­mi uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budo ­va, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Typické užívání budovy

Obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovený pro účely výpočtu energetické náročnosti budovy.

5.3.2 Terminologie

Zdroj: Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií a jeho změny

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Energetický štítek

Označení výrobku spojeného se spotřebou energie, kte ­ré obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem.

Energetický audit

Písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Energetický posudek

Písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekono ­mických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Větší změna dokončené budovy

Změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Zdroj: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1 (4.2012)

Energetický štítek obálky budovy

Protokol k energetickému štítku obálky budovy a energetický štítek obálky budovy jsou přehledné technické dokumenty, kterými je možné doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy.Obsahem protokolu k energetickému štítku obálky budovy je zá ­kladní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejich konstrukcí. Energetický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření.

Rozdíl mezi Energetickým průkazem budovy a Energetickým štítkem budovy

Zdroj: Energo-dialog | www.energo-dialog.cz (Ing. Radim Smolka) 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Definován zákonem. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v MWh/rok potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Energetický štítek budovy

Definován v ČSN 730540-2. Slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se sta ­novuje pomocí požadované normové hodnoty prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla. Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku spotřebičů. Energetický štítek budovy informuje o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovujícího objektu. Zpracování a používání energetického štítku budovy není ze zákona povinné.

Autor publikace Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš a kolektiv

Vydavatelství GRADA Publishing, a.s.
ISBN 978-80-247-5142-9
Formát, rozsah 17×24 cm, 256 stran
Orientační cena 249 Kč
www.GRADA.cz

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář