Obchodní podmínky 2020

Toto jsou obchodní podmínky určené pro prodej vstupenek na odbornou konferenci FORUM DŘEVO STAVBY 2020 realizovanou organizátorem Stanislavem Müllerem, DiS. (DřevoPortál). Součástí podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky vydává Stanislav Müller, Ke Skalce 305, 267 42 Broumy; IČO: 61686611, DIČ: CZ7710010605; Zapsaný Městským úřadem Beroun, č.j. ŽIVN/1597/2010/Krá/3, dále také "Organizátor". Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek, zahrnující účast na odborné konferenci FORUM DŘEVOSTAVBY 2020, konající se 26.-27. listopadu 2020 v hotelu Jezerka (dále také "živá akce") a zahrnující též nedílně přístup k online webináři téže akce (dále také "online akce")

2. PRODEJ VSTUPENEK

   A/ Organizátor publikuje/podává prostřednictvím svých webových stránek www.ForumDrevoStavby.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou odbornou konferenci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), se nepoužije.

   B/ Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek.

   C/ Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Organizátora, dostupného ze stránek www.ForumDrevoStavby.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen "Objednávka"). Přijetím Objednávky Organizátor vstupenku Navrhovateli zarezervuje.

   D/ Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud s Navrhovatelem domluvíme některé podmínky prodeje odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.

   E/ Reklamace. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Navrhovatel je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky zkontrolovat správnost údajů jednotlivých přihlášených účastníků. Na základě okamžité reklamace Navrhovatele budou chybné údaje účastníků opraveny. Účastníka lze na žádost změnit - žádost o změnu účastníka (převedení na náhradníka) je možno bezplatně podat nejpozději dne 14. listopadu 2020.

   F/ Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Organizátorem, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Organizátora na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

   G/ Vstupenka umožňuje objednateli účast jak na živé akci v hotelu Jezerka, tak na online webináři s videozáznamy přednášek uvedených v programu akce.
   V případě nemožnosti konání živé akce (viz bod 4. těchto Obchodních podmínek), se uskuteční pouze online webinář a objednatelům bude navráceno 70% ceny základní vstupenky za nespotřebovanou účast na živé akci. 30% ceny základní vstupenky odpovídá vstupence na online webinář a nákladům organizátora na přípravu programu akce. Tuto částku není možné nárokovat zpět.

   H/ S ohledem na charakter vzdělávací odborné akce a cenu vstupenky se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.

   I/ Kupní cenu je nutné zaplatit převodem z účtu na základě vystavené proforma faktury, kde splatnost kupní ceny je 5 dnů od data vystavení faktury. Po uhrazení ceny dle pokynů objednávkového systému zašle Organizátor Navrhovateli potvrzení platné registrace e-mailem.

3. CENA VSTUPENEK

   A/ Vstupenku na živou akci a na online webinář není možné zakoupit samostatně.

   B/ Ke vstupence na konferenci 26.11.2020 lze přikoupit i ubytování 25.11.2020 tj. den předem. Možnosti jsou následující:

      I.   Bez ubytování 25.11.2020 [1]

     II.  Sdílený pokoj (1060 Kč bez DPH) [2]
        - v ceně je zahrnuta snídaně 26.11.2020
        - večeře není zahrnuta v ceně

     III. Samostatný pokoj pro jednu osobu (1960 Kč bez DPH) [3]
        - v ceně je zahrnuta snídaně 26.11.2020
        - večeře není zahrnuta v ceně

   C/ DRUHY VSTUPENEK

      IV. ZÁKLADNÍ VSTUPENKA - Sdílený pokoj + vstup na společenský večer (3300 Kč bez DPH) [4]
      - vstup do konferenčního sálu a k expozicím partnerů
      - v ceně je zahrnuta snídaně 27.11.2020
      - zahrnuje stravování od 9h 26.11 do 10h 27.11.2020
       (26. a 27.11. občerstvení o přestávkách, 26.11. oběd a 26.11. večeře)
      - v ceně společenského večera je navíc zahrnut raut a konzumace lehkého alkoholu v čase od 20:00 do 24:00
      - vstup na workshopy 27.11.2020 (do naplnění kapacity 20 osob),
      - přístup k online webináři FDS 2020, po dobu nejméně jednoho roku.

      V. Samostatný pokoj pro jednu osobu + vstup na spol. večer (4100 Kč bez DPH) [5]
      - vstup do konferenčního sálu a k expozicím partnerů
      - v ceně je zahrnuta snídaně 27.11.2020
      - zahrnuje stravování od 9h 26.11 do 10h 27.11.2020
       (26. a 27.11. občerstvení o přestávkách, 26.11. oběd a 26.11. večeře)
      - v ceně společenského večera je navíc zahrnut raut a konzumace lehkého alkoholu v čase od 20:00 do 24:00
      - vstup na workshopy 27.11.2020 (do naplnění kapacity 20 osob),
      - přístup k online webináři FDS 2020, po dobu nejméně jednoho roku.

      VI. Bez ubytování + vstup na společenský večer (2400 Kč bez DPH) [6]
      - vstup do konferenčního sálu a k expozicím partnerů
      - zahrnuje stravování od 9h do 24h 26.11.2020
       (26. a 27.11. občerstvení o přestávkách, 26.11. oběd a 26.11. večeře)
      - v ceně společenského večera je navíc zahrnut raut a konzumace lehkého alkoholu v čase od 20:00 do 24:00
      - vstup na workshopy 27.11.2020 (do naplnění kapacity 20 osob),
      - přístup k online webináři FDS 2020, po dobu nejméně jednoho roku.

      VII. Bez ubytování, bez společenského večera (2000 Kč bez DPH) [7]
      - vstup do konferenčního sálu a k expozicím partnerů
      - zahrnuje stravování od 9h do 19h 26.11.2020
        (26. a 27.11. občerstvení o přestávkách, 26.11. oběd a 26.11. večeře)
      - přístup k online webináři FDS 2020, po dobu nejméně jednoho roku.

   D/ V případě zrušení celé akce, tj. jak živé, tak online akce, náleží kupujícímu 100% ceny vstupenky.

   E/ Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci má Účastník nárok na vrácení 70 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Organizátora nejpozději do 11. října 2020. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka (převedení na náhradníka) podle čl. 2., e/. těchto obchodních podmínek.

   F/ Součástí vstupenky na akci je dále oprávnění k bezplatnému vstupu na každý z workshopů pořádaných v rámci výše specifikované akce. Workshopy probíhají 27.11.2020 v učebnách hotelu. Kapacita jednotlivých workshopů je omezena, po vyčerpání kapacity oprávnění k účasti na workshopu zaniká bez náhrady.

4. ZRUŠENÍ ŽIVÉ AKCE

   Důvodem pro zrušení živé akce, a tím pádem realizaci samotné online akce, může být jedna z následujících skutečností:
      A.  Vyšší moc. Smluvní strany se dohodly, že za vyšší moc se pro účely FDS-2020 považuje mimořádná nepředvídatelná nebo nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran, a to včetně pandemické situace Covid-19 a všech souvisejících vládních, hygienických a dalších souvisejících nařízení a opatření, jež byla přijata anebo teprve budou Vládou ČR anebo orgány veřejné moci a veřejné správy přijata.
      B.  Rozhodnutí hotelu. Hotel je oprávněn FDS-2020 zrušit v případě změny okolností či právních předpisů, které by uskutečnění akce znemožňovaly či umožňovaly pouze za výrazně ztížených podmínek či zvýšených nákladů.

5. OSOBNÍ ÚDAJE 

Na zákazníky a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek.

6. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

   A/ Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2020 a vztahují se na koupi vstupenek na konferenci FORUM DREVOSTAVBY 2020 (jak pro živou, tak i pro online akci). Následně mohou být podmínky nahrazeny novým zněním. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad ochrany osobních údajů, které zůstávají účinné samostatně i nadále.

   B/ Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

   A/ Závazky Organizátora vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě jednoho roku,

   B/ Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. 3 těchto podmínek, zejména cenu vstupenky,

   C/ Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

   D/ Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Obchodní podmínky 2020

Partneři

Online FDS 2020 je otevřená novým tématům a partnerům

Hlavní partneři 2020

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Mediální partneři

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE

ORGANIZÁTOR A ODBORNÝ GARANT