Zásady ochrany osobních údajů 2019

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, mimo jiné, doplňují Obchodní podmínky, kterými se řídí prodej vstupenek na konferenci FORUM DŘEVOSTAVEB.

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Pro potřebu těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
   1. Organizátorem organizátor Stanislav Müller, Ke Skalce 305, 267 42 Broumy; IČO: 61686611, DIČ: CZ7710010605; Zapsaný Městským úřadem Beroun, č.j. ŽIVN/1597/2010/Krá/3, email: info@DrevoPortal.cz, internetové stránky www.ForumDrevostavby.cz,
   2. Uživatelem se v těchto zásadách rozumí Účastník a Zájemce,
   3. Účastníkem zákazník, který se zúčastnil předchozích konferencí organizovaných Stanislavem Müllerem nebo odeslal objednávku vstupenky a projevil tak zájem se konference Forum Dřevostavby zúčastnit,
   4. Zájemcem je návštěvník webových stránek, který se konferencí organizovaných Stanislavem Müllerem prozatím nezúčastnil.
  2. Organizátor organizuje konference zaměřené na obor stavebnictví pravidelně, včetně souvisejících vzdělávacích akcí (např. workshopů). Tyto zásady se věnují konferenci s názvem Forum Dřevostavby.
  3. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může Organizátor upravovat i doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje Uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Na Uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky vstupenky, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek, dochází ke zpracovávání osobních údajů Organizátorem nebo třetími osobami, které Organizátor pověřil zpracováním. Vždy v souladu s těmito zásadami.
  3. Organizátor zpracovává výhradně osobní údaje získané od Uživatele. Uživatel poskytuje Organizátorovi údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální, týkající se výhradně jeho osoby. Pokud Uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.
  4. Organizátor může nakládat s těmito údaji – jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČ, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail) a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy.
  5. Jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČ, adresa bydliště a adresa elektronické pošty (e-mail) jsou u Účastníků zpracovávány za účelem plnění smlouvy (vyřízení objednávek, administrativy ohledně návštěvy Forum Dřevostavby včetně dotazů Účastníků, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se Forum Dřevostavby). E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Organizátora (informování o událostech týkajících se Forum Dřevostavby nebo partnerských událostí v oboru dřevostaveb včetně vzdělávání, např. informační portál www.DrevoPortal.cz nebo www.PROFISportal.cz).
  6. Osobní údaje dle předchozího odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením objednávky po dobu 1 roku odpovídajícího promlčecí době v případě zpracovávání za účelem plnění smlouvy a po dobu konání vzdělávacích konferencí Forum Dřevostavby, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu Organizátora.
  7. Organizátor dále zpracovává osobní údaje Zájemců za účelem zasílání informací a novinek e-mailem o Forum Dřevostavby nebo partnerských událostech a vzdělávání v oboru dřevostaveb, např. DrevoPortal.cz nebo PROFISportal.cz, a to poté, co Zájemce projevil zájem a udělil k tomuto souhlas vyplněním svého e-mailu na webu www.ForumDrevostavby nebo www.DrevoPortal.cz nebo www.PROFISportal.cz. Novinky jsou zasílány po dobu, kdy udělený souhlas trvá. Z odběru newsletteru má Zájemce možnost se kdykoliv odhlásit klinutím odhlašovací odkaz v zápatí každého e-mailu.
  8. Udělený souhlas platí také pro Organizátorem pověřené zpracovatele.
  9. Organizátor má povinnost poskytovat Uživatelům co nejrelevantnější informace o konferenci Forum Dřevostavby. Proto může využít jejich IP adresu prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webu a Uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu Organizátora a na základě uděleného souhlasu.
  10. Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání Organizátor osobní údaje ihned zlikviduje.
  11. Uživatel bere na vědomí, že Organizátor vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá Uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
  12. Uživatel bere na vědomí, že Organizátor využívá cloudové řešení Microsoft Office 365 od společnosti Microsoft. Společnost Microsoft využívá smluvní doložky odpovídající evropským předpisům o ochraně osobních údajů. Organizátor vždy nechává údaje o svých Uživatelích na úložiště v rámci Evropské unie. Nedochází k předání do třetích zemí.
  13. Organizátor dále využívá služby Pohoda (účetní program), Smartemailing (hromadná korespondence) a Google Analytics, jejichž provoz je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Nahodile může využívat další služby, vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.
  14. Po odsouhlasení můžou být do Uživatelova zařízení ukládána cookies především za účelem funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení služeb a zjišťování Uživatelových preferencí, a získané údaje předávány službám Seznam, Google a Facebook.
  15. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.
  16. V případě, že by se Uživatel domníval, že Organizátor nebo některý ze zpracovatelů (2. l., m.) prováděl zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Organizátora o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@DrevoPortal.cz,
   2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu (2. e) a požadovat e-mailem na adrese info@DrevoPortal.cz, aby Organizátor zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Organizátor o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li Organizátor námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  17. Uživatel může kdykoliv Organizátora požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů a to e-mailem na adresu info@DrevoPortal.cz.
  18. Uživatel vždy vyrozumí Organizátora o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Organizátora i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.
  19. Účastník zároveň uděluje souhlas se zveřejněním fotografií z Forum Dřevostavby zachycujících jeho osobu, a to na sociálních sítích, internetových stránkách Organizátora a ve foto nebo video galerii Organizátora.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce Organizátora realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Organizátorem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
  2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 6. 2019.

Partneři

Online FDS 2020 je otevřená novým tématům a partnerům

Hlavní partneři 2020

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Mediální partneři

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE

ORGANIZÁTOR A ODBORNÝ GARANT